Carbon footprint
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
Carbon footprint
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
Carbon footprint
คาร์บอนฟุตพริ้นท์

“คาร์บอนฟุตพริ้นท์” คืออะไร?

“คาร์บอนฟุตพริ้นท์” คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ
การขนส่ง การประกอบชิ้น ส่วน การใช้งาน จนกระทั่งถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน
โดยทําการคํานวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

“คาร์บอนฟุตพริ้นท์” คืออะไร?

“คาร์บอนฟุตพริ้นท์” คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้น ส่วน การใช้งาน จนกระทั่งถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยทําการคํานวณออกมาในรูปขอคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ทําไมต้องมี “คาร์บอนฟุตพริ้นท์”

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ถูกนํามาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ลักของการเกิดภาวะโลกร้อน

โดยฉลากจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจ และ การมีส่วนร่วมในการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดปัญหาโลกร้อน

ทําไมต้องมี “คาร์บอนฟุตพริ้นท์”

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ถูกนํามาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ลักของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยฉลากจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจ และ การมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดปัญหาโลกร้อน

ในปัจจุบันคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นบางประเทศมี

กฎหมายให้แสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ที่วางขาย เช่น ฝรั่งเศส

ในประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไปสู่

สังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society)

ในประเทศไทยคาร์บอนฟุตพริ้นท์มีบทบาทในการสร้างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นที่นิยมในองค์กรที่ต้องการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

ในปัจจุบันคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นบางประเทศมี

กฎหมายให้แสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ที่วางขาย เช่น ฝรั่งเศส

ในประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไปสู่

สังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society)

ในประเทศไทยคาร์บอนฟุตพริ้นท์มีบทบาทในการสร้างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นที่นิยมในองค์กรที่ต้องการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

ตัวอย่างแบรนด์สินค้าที่มี "คาร์บอนฟุตพริ้นท์"

Coca Cola

Coca Cola กล่าวถึงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ใน Coca Cola Journey ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อของ Coca Cola ว่าเครื่อง มือในการวัดการปลดปล่อยคาร์บอน และ เป็นตัวช่วยสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคในการเลือกสินค้าที่มี คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อช่วยกันลดการปลดปล่อยคาร์บอน

โดย Coca Cola มีความพยายามในการลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยแสดงได้ในรูป ด้านซ้ายโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ Coca Cola Journey

โดยองค์กรมีเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2020 คือการสร้างโลกที่มีสุขภาพดีขึ้น (Healthier World) และ โลกที่มี ความสุขมากขึ้น (Happier World) ผ่าน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การดูแลน้ํา การใช้พลังงานอย่างมีคุณภาพ การ พัฒนาการเกษตร และ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Coca Cola เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นผู้นําในการสร้างความตระหนัก ผ่าน Content ที่มีความโดดเด่นและ มีจุดประสงค์ในการสร้างโลกที่ดีขึ้น

ตัวอย่างแบรนด์สินค้าที่มี "คาร์บอนฟุตพริ้นท์"

Coca Cola

Coca Cola กล่าวถึงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ใน Coca Cola Journey ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อของ Coca Cola ว่าเครื่อง มือในการวัดการปลดปล่อยคาร์บอน และ เป็นตัวช่วยสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคในการเลือกสินค้าที่มี คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อช่วยกันลดการปลดปล่อยคาร์บอน

โดย Coca Cola มีความพยายามในการลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยแสดงได้ในรูป ด้านซ้ายโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ Coca Cola Journey

โดยองค์กรมีเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2020 คือการสร้างโลกที่มีสุขภาพดีขึ้น (Healthier World) และ โลกที่มี ความสุขมากขึ้น (Happier World) ผ่าน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การดูแลน้ํา การใช้พลังงานอย่างมีคุณภาพ การ พัฒนาการเกษตร และ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Coca Cola เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นผู้นําในการสร้างความตระหนัก ผ่าน Content ที่มีความโดดเด่นและ มีจุดประสงค์ในการสร้างโลกที่ดีขึ้น

ตัวอย่างแบรนด์สินค้าที่มี "คาร์บอนฟุตพริ้นท์"

Coca Cola

Coca Cola กล่าวถึงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ใน Coca Cola Journey ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อของ Coca Cola ว่าเครื่อง มือในการวัดการปลดปล่อยคาร์บอน และ เป็นตัวช่วยสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคในการเลือกสินค้าที่มี คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อช่วยกันลดการปลดปล่อยคาร์บอน

โดย Coca Cola มีความพยายามในการลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยแสดงได้ในรูป ด้านซ้ายโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ Coca Cola Journey

โดยองค์กรมีเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2020 คือการสร้างโลกที่มีสุขภาพดีขึ้น (Healthier World) และ โลกที่มี ความสุขมากขึ้น (Happier World) ผ่าน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การดูแลน้ํา การใช้พลังงานอย่างมีคุณภาพ การ พัฒนาการเกษตร และ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Coca Cola เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นผู้นําในการสร้างความตระหนัก ผ่าน Content ที่มีความโดดเด่นและ มีจุดประสงค์ในการสร้างโลกที่ดีขึ้น

Apple

เป็นตัวอย่างขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แต่ยังสามารถนํามาพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย อีกทั้ง Apple ยังเป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญกับการลดค่า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นอย่างมาก

โดยมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ของเรา มีการเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลิตที่ปลอดภัยมากกว่าเดิม
มีการให้ความสําคัญการปกป้องพื้นที่ป่าเพื่อการใช้งานและทําให้มั่นใจว่าพื้นที่
เหล่านี้จะได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ Apple ก็ยังคิดไปถึงวิธีการรีไซเคิลอุปกรณ์อย่างใส่ใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็คือการใช้หุ่นยนต์

Apple

เป็นตัวอย่างขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ยังสามารถนํามาพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย อีกทั้ง Apple ยังเป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญกับการลดค่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นอย่างมาก

โดยมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเรา มีการเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลิตที่ปลอดภัยมากกว่าเดิม มีการให้ความสําคัญการปกป้องพื้นที่ป่าเพื่อการใช้งานและทําให้มั่นใจว่าพื้นที่ เหล่านี้จะได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ Apple ก็ยังคิดไปถึงวิธีการรีไซเคิลอุปกรณ์อย่างใส่ใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็คือการใช้หุ่นยนต์

เรามีบริการคํานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ให้คุณฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยคุณสามารถติดต่อที่เบอร์ 02-892-1941

ติดต่อเราตามช่องทางอื่นได้ดังนี้ ติดต่อเรา

เรามีบริการคํานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ให้คุณฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยคุณสามารถติดต่อที่เบอร์ 02-892-1941

ติดต่อเราตามช่องทางอื่นได้ดังนี้ ติดต่อเรา

เรามีบริการคํานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ให้คุณฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยคุณสามารถติดต่อที่เบอร์ 02-892-1941

ติดต่อเราตามช่องทางอื่นได้ดังนี้ ติดต่อเรา

CONTACT

Location

68 ซอยเทียนทะเล 20 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Contact Us

Phone : 02-892-1941

Email : greenlifeprinting@gmail.com