ECO - FRIENDLY

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ECO - FRIENDLY

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ECO - FRIENDLY

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา 02 -892 - 1941

ติดต่อเรา 02 -892 - 1941

ติดต่อเรา 02 -892 - 1941

CARBON FOOTPRINT

"คาร์บอนฟุตพริ้นท์" คืออะไร

"คาร์บอนฟุตพริ้นท์" คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ
การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน จนกระทั่งการจัดการซากผลิตภัณฑ์
หลังการใช้งานโดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ทำไมต้องมี "คาร์บอนฟุตพริ้นท์"

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน
ฉลากจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมใน
การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดปัญหาโลกร้อน

ในปัจจุบันคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศบางประเทศมีกฎหมาย
ให้แสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ที่วางขายเช่นฝรั่งเศส
ในประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อ
เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (LOW-CARBON SOCIETY)
ส่วนในประเทศไทยคาร์บอนฟุตพริ้นท์มีบทบาทในการสร้างความตระหนัก
ถึงสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค
ซึ่งเป็นที่นิยมในองค์กรที่ต้องการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

เรามีบริการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้คุณฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อที่เบอร์ 02-892-1941

CARBON FOOTPRINT

"คาร์บอนฟุตพริ้นท์" คืออะไร

"คาร์บอนฟุตพริ้นท์" คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ
การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน จนกระทั่งการจัดการซากผลิตภัณฑ์
หลังการใช้งานโดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ทำไมต้องมี "คาร์บอนฟุตพริ้นท์"

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน
ฉลากจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมใน
การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดปัญหาโลกร้อน

ในปัจจุบันคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศบางประเทศมีกฎหมาย
ให้แสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ที่วางขายเช่นฝรั่งเศส
ในประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อ
เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (LOW-CARBON SOCIETY)
ส่วนในประเทศไทยคาร์บอนฟุตพริ้นท์มีบทบาทในการสร้างความตระหนัก
ถึงสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค
ซึ่งเป็นที่นิยมในองค์กรที่ต้องการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

เรามีบริการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้คุณฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อที่เบอร์ 02-892-1941

CARBON FOOTPRINT

"คาร์บอนฟุตพริ้นท์" คืออะไร

"คาร์บอนฟุตพริ้นท์" คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน จนกระทั่งการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานโดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ทำไมต้องมี "คาร์บอนฟุตพริ้นท์"

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน ฉลากจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมใน การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดปัญหาโลกร้อน

ในปัจจุบันคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศบางประเทศมีกฎหมาย ให้แสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ที่วางขายเช่นฝรั่งเศส ในประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อ เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (LOW-CARBON SOCIETY) ส่วนในประเทศไทยคาร์บอนฟุตพริ้นท์มีบทบาทในการสร้างความตระหนัก ถึงสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นที่นิยมในองค์กรที่ต้องการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

เรามีบริการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้คุณฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อที่เบอร์ 02-892-1941

ตัวอย่างแบรนด์
สินค้าที่มี "คาร์บอนฟุตพริ้นท์"

ตัวอย่างแบรนด์
สินค้าที่มี "คาร์บอนฟุตพริ้นท์"

ตัวอย่างแบรนด์
สินค้าที่มี "คาร์บอนฟุตพริ้นท์"

      COCA COLA กล่าวถึงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ว่าเป็นเครื่องมือในการวัดการปล่อยคาร์บอนและถือเป็นตัวช่วยสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอน

โดยองค์กรมีเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2020 คือการสร้างโลกที่มีสุขภาพดีขึ้น (HEALTHIER WORLD) และโลกที่มีความสุขมากขึ้น (HAPPIER WORLD) ผ่าน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การดูแลน้ำการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ COCA COLA เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นผู้นำในการสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมผ่าน CONTENT ที่มีความโดดเด่นและมีจุดประสงค์ในการสร้างโลกที่ดี

      APPLE เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการลดค่าคาร์บอนฟุตพรินท์และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนรวมถึงการเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยมากกว่าเดิมและการให้ความสำคัญต่อการปกป้องพื้นที่ป่าเพื่อการใช้งานและทำให้มั่นใจว่าพื้นที่เหล่านี้จะได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ APPLE ยังมีการใช้หุ่นยนต์ซึ่งถือว่าคำนึงถึงวิธีการรีไซเคิลอุปกรณ์มากยิ่งขึ้น

      COCA COLA กล่าวถึงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ว่าเป็นเครื่องมือในการวัดการปล่อยคาร์บอนและถือเป็นตัวช่วยสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอน

โดยองค์กรมีเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2020 คือการสร้างโลกที่มีสุขภาพดีขึ้น (HEALTHIER WORLD) และโลกที่มีความสุขมากขึ้น (HAPPIER WORLD) ผ่าน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การดูแลน้ำการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ COCA COLA เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นผู้นำในการสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมผ่าน CONTENT ที่มีความโดดเด่นและมีจุดประสงค์ในการสร้างโลกที่ดี

      APPLE เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการลดค่าคาร์บอนฟุตพรินท์และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนรวมถึงการเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยมากกว่าเดิมและการให้ความสำคัญต่อการปกป้องพื้นที่ป่าเพื่อการใช้งานและทำให้มั่นใจว่าพื้นที่เหล่านี้จะได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ APPLE ยังมีการใช้หุ่นยนต์ซึ่งถือว่าคำนึงถึงวิธีการรีไซเคิลอุปกรณ์มากยิ่งขึ้น

GREENLIFE

PRINTING HOUSE

Contact Us

GREENLIFE

PRINTING HOUSE

Contact Us

GREENLIFE

PRINTING HOUSE

Contact Us

COPYRIGHT ©️ 2020, DEVELOPED BY SITS39 CO.,LTD. AND RESOLUTE MANAGEMENT SERVICES ALL RIGHTS RESERVED. | TERM OF USE | TERM OF SALE | PRIVACY

COPYRIGHT ©️ 2020, DEVELOPED BY SITS39 CO.,LTD. AND RESOLUTE MANAGEMENT SERVICES ALL RIGHTS RESERVED. | TERM OF USE | TERM OF SALE | PRIVACY